top of page
Shree Sūkta Swaahakaar
Download Mantras
Shree Sūkta Swaahakaar
Shri-SuktaFiveFoldPath
00:00 / 03:46

Om hiraṇya-varṇaaṃ harineeṃ suvarṇa-rajata-srajaam |

ndraaṃ hiraṇ-mayeeṃ lakshmeeṃ jaata-vedo ma-maavaha Swaaha  || 

Om taaṃ ma aavaha jaatavedo lakshmee-manapagaa-mineem |      

aaṃ hiraṇyaṃ vindeyaṃ gaamashvaṃ purusha-naham Swaaha  ||   

     

Om ashva-pūrvaaṃ ratha-madhyaaṃ hastinaada-pra-bodhineem | 

riyaṃ devee-mupahvaye Shreer-maa devee-jushataam Swaaha  ||     

        

Om kaaṃ sosmitaaṃ hiraṇya-praakaaraa-maardraaṃ jvalaṃteeṃ truptaaṃ tarpa-yanteem |   padme sthitaaṃ padma-varṇaaṃ taa-miho-pahvaye shriyam Swaaha  ||      

             

Om chandraaṃ prabhaasaaṃ yashasaa jvalanteeṃ shriyaṃ loke deva-jushṭaa-mudaaraam | taaṃ padmineemeeṃ sharaṇa-mahaṃ prapadye a-lakshmeerme nashyataaṃ tvaaṃ vrune Swaaha  ||       

                  

Om aaditya-varne tapaso:'dhi-jaato Vanaspati-stava vrukshotha bilvaḥ |tasya phalaani tapasaa nudantu maayaan-tara-ayaashcha baahyaa alakshmeeḥ Swaaha  ||

Om upaitu maaṃ deva-sakhaḥ keerti-shcha maninaa saha | praadur-bhūto:'smi-raashṭre:'smin keerti-mruddhiṃ dadaatu me Swaaha  ||    

Om kshutpi-paasaam-alaaṃ jyeshṭhaam a-lakshmeeṃ naasha-yaamya-ham | abhūti-masamruddhiṃ cha sarvaaṃ nirṇuda me gruhaat Swaaha  ||

Om gaṃdha-dvaaraaṃ duraa-dharshaaṃ nitya-pushṭaaṃ kareeshi-Neeṃm | eeshvareeṃ sarva-bhūtaanaaṃ taami-hopahvaye shriyam Swaaha  ||

Om manasaḥ kaama-maakūtiṃ vaachaḥ satya-masheemahi | pashūnaaṃ rūpa-mannasya mayi Shreeḥ shrayataaṃ yashaḥ Swaaha  ||   

      

Om kardamena prajaa-bhūtaa mayi saṃbhava kardama |

riyaṃ vaasaya me kule maataraṃ padma-maalineem Swaaha  ||   

            

Om aapaḥ srujantu snigdhaani chikleeta vasa me gruhe |

Ni cha deveeṃ maataraṃ shriyaṃ vaasaya me kule Swaaha  ||   

 

Om aardraaṃ pushkari-Neeṃ pushṭiṃ suvarṇaaṃ hema-maalineem | 

ūryaaṃ hiraṇmayeeṃ lakshmeeṃ jaatavedo ma aavaha Swaaha  ||     

Om aardraaṃ yaḥ-karineeṃ yashṭiṃ pingalaaṃ padma-maalineem |

aaṃ hiraṇmayeeṃ lakshmeeṃ jaatavedo ma aavaha Swaaha  ||

Om taaṃ ma aavaha jaatavedo lakshmee-manapa-gaamineem | yasyaaṃ hiraṇyaṃ prabhootaṃ gaavo daasyo:'shvaan-vindeyaṃ purusha-naham Swaaha  ||

 

Yaḥ shuchiḥ prayato bhūtvaa juhu-yaa-daajya-manvaham |  

Sūktaṃ pancha-dasharchaṃ cha Shreekaamaḥ satataṃ japet

bottom of page