top of page
Purusha Sookta Swaahakaar
Download Mantras
Purusha Sookta Swaahakaar
Purusha-SuktaFiveFoldPath
00:00 / 05:42

OM Sahastra sheershaa purusha-ha sahastra-aksha-ha sahastra-paat | 

Sa bhoomim vishwato vrutva-atya-tishthad-dasha-angulam Swaaha ||

OM Purusha evedam sarvaeein yad-bhootaeein yaccha bhavyam |

Oota-amrutat-tvasye-shaano yad-annena-ati-rohati Swaaha ||

OM Etaa-vaanasya mahimaa-ato jyaayaansh-cha poorusha-ha |

Paado-asya vishwaa bhootaani tri-paad-asya-amrutam divi Swaaha ||

OM Tri-paad-oordhwa udaeet-purusha-ha paado-asyeha-abhavat puna-ha |

Tato vishwang-vyakraa-mata saashana-anashanay abhi Swaaha ||

OM Tasmaad-viraala-jaayata viraajo adhi poorusha-ha |

Sa jaato atya-richyata paschaad bhoomim-atho pura-ha Swaaha ||

OM Yat-purushena havishaa devaa yajnam-atanvata |

Vasanto asya-aseeda-ajyam greeshma idhma-ha sharad-dh-havi-hi Swaaha ||

OM Taeein yajnam bahirshi pra-uukshan purusham jaatam-agrata-ha |

Tena devaa ayajanta saadhyaa rooshayash-cha ye Swaaha ||

OM Tasmaad yajnaat sarva-huta-ha sam-bhrutam prusha-daajyam |

Pashoon taaumsh-chakray vaayavyaan aaranyaan graamyaash-cha ye Swaaha ||

OM Tasmaad-yajnaat sarva-huta roocha-ha saamaani jajniray |

Chhandaamsi jajniray tasmaad-yajus-tasmaad-ajaayata Swaaha ||

OM Tasmaad-ashwaa ajaayanta ye ke cho-bhayaa-data-ha |

Gaavo ha jajniray tasmaat tasmaaj-jaataa ajaa-vaya-ha Swaaha ||

OM Yat-purusham vya-dadhu-hu katidhaa vya-kalpayan |

Mukham kimasya kauu baahoo kaa ooru paadaa uchyetey Swaaha ||

OM Braahmano-asya mukham-aaseed baahoo raaj-anya-ha kruta-ha |

Ooru tad-asya yad-vaeesh-ya-ha pad bhyaam shoodro ajaayata Swaaha ||

OM Chandramaa manaso jaata-s-chaksho-ho sooryo ajaayata |

Mukhaad-indrash-cha-agnish-cha praanaad vaayur-ajaayata Swaaha ||

OM Naabhyaa aaseed-antariksham sheershno dyauu-hu sama-vartata |

Pad bhyaam bhoomir-disha-ha shrotraat tathaa lokaaun akalpayan Swaaha ||

OM Sapta-asya-aasan pari-dhayas-tri-hi sapta samidha-ha krutaa-ha|

Devaa yad yajnam tan-vaanaa abdhanan purusham pashum Swaaha ||

OM Yajnena yajnam-ayajanta devaa-s-taani dhar-maani pratha-maanya-aasan|

Te ha naakam mahimaa-na-ha sa-chanta yatra poorve saadh-yaa-ha santi devaa-ha Swaaha ||

Vishṇu Sookta Swaahakaar
Purusha-SuktaFiveFoldPath
00:00 / 05:42

OM Ato devaa avantu no yato vishṇur-vichakrame |

ruthiv-yaa-ḥa sapta-dhaama-bhiḥ Swaaha ||

OM Idam vishnur-vicha-kramay tredhaa nidadhay padam |

Sa-moolaham-asya paangsuray Swaaha ||

OM Treeni padaa vicha-kramay vishnur-gopaa-adaa-bhya-ha |

Ato dharmaani dhaarayan Swaaha ||

OM Vishno-ho karmaani pashyata yato vrataani paspashay |

Indrasya yujya-ha sakhaa Swaaha ||

OM Tad-vishno-ho paramam padam sadaa pashyanti sooraya-ha |

Diveeva chakshuraa-tatam Swaaha ||

 

OM Tad-vipraaso vipanyavo jaagru-vaamsa samin-dhatey|

Vishnor-yat paramam padam Swaaha ||

bottom of page